Doujinshi o trentku kada se Cagliostro pridruzila ekipi.